IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Polica privatnosti

Put putujem priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati privatnost i sigurnost informacija koje putem web stranice Put putujem podijelite sa nama. Vrlo nam je važno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke koje se obvezujemo štititi. Stoga ova Polica privatnosti objašnjava našu praksu prikupljanja i korištenja Vaših podataka te načine na koje nas možete kontaktirati.

Put putujem prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) i drugih važećih propisa u Republici Hrvatskoj. Put putujem niti jedan podatak neće proslijediti trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja, no naša Polica o privatnosti i zaštiti osobnih podataka na web stranici www.putputujem.hr se s vremenom može mijenjati i stoga Vas molimo da je povremeno ponovno proučite kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Smatrat ćemo da Vaše naknadno korištenje naše stranice predstavlja Vaše prihvaćanje svih izmjena.

Definicije

“Osobni podaci” uključuju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Osobni podaci koje prikupljamo su primjerice Vaše ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i sl.

“Neidentifikacijski osobni podaci” uključuju podatke kao što su Vaš Internet poslužitelj, IP adresa, tip web preglednika, stranice putem kojih ste do nas došli, web stranice koje na našem saitu posjećujete, datum i vrijeme tih zahtjeva, mjesta ulaska i izlaska i sl.

“Podaci o poslovnom kontaktu” uključuju ime, titulu, poslovnu adresu te broj telefona zaposlenika u organizaciji.

Svrha i način prikupljanja podataka

Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i ponude usluga na stranici kako bismo mogli udovoljiti vašim interesima i potrebama, te Vas upoznati o postojećim i novim sadržajima, funkcionalnostima i uslugama Put putujem koji bi Vama mogli biti od interesa.

Pristup stranici je slobodan, registracija nije nužna. Prilikom registracije možemo tražiti sljedeće osobne podatke: Vaše ime i prezime, adresu, grad, državu, e-mail, datum ili samo godinu rođenja te spol.

Neidentifikacijski osobni podaci

Neidentifikacijske osobne podatke prikupljamo putem web statistika i tzv. cookies.
Web statistički programi omogućuju nam utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, kakav preglednik je potrebno uvesti, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost stranica azurtours.hr.

Cookie je mali skup podataka poslan s web servera azurtours.hr stranice na Vaše računalo a služi kao Vaš anonimni individualni identifikator. Cookies koristimo kako bismo došli do podataka koji su već pohranjeni u bazama korisnika portala te stoga ne morate svaki put kada se logirate podatke ponovno unositi. Cookies ne koristimo kako bismo pristupili Vašim podacima na serveru; te informacije mogu biti dostupne samo onda kada unesete Vaše ime i password. Cookies također ne koristimo u svrhu praćenja vaše Internet aktivnosti nakon napuštanja stranice i niti jedna druga nema pristup ni uvid u njih.
Put putujem zadržava pravo korištenja cookies na stranici no Vi ste ovlašteni zabraniti primanje cookies s portala tako da u izborniku svog web preglednika izaberete tu opciju.

Korištenje Vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo samo na temelju Vaše privole; slobodno dane suglasnosti da nama ustupljene osobne podatke, bilo registracijom bilo korištenjem stranice, prikupljamo i koristimo samo u svrhu i na načine određene u ovoj Polici privatnosti.
Prikupljene osobne podatke čuvamo isključivo u elektroničkom obliku te primjenjujemo sve odgovarajuće organizacijske, tehnološke i kadrovske mjere kako bismo spriječili neovlašteno pristupanje osobnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima stranice.

Primljenu elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira radi li se o elektroničkoj pošti ili popunjavanju obrasca na našim web stranicama, koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Čuvanje i Vaš pristup osobnim podacima

Vaše osobne podatke koje ste nam ustupili prilikom registracije čuvat ćemo za vrijeme postojanja stranice odnosno za vrijeme trajanja Vaše registracije. Ako nam ne dopustite daljnje čuvanje i korištenje Vaših osobnih podataka, svi će podaci nakon eventualnog prestanka rada stranice biti uništeni.

Vi u svako doba, putem obavijesti našem sjedištu, možete zatražiti obavijest o tome koje Vaše osobne podatke imamo u našoj bazi registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo.

Moguće je da se Put putujem d.o.o. pripoji drugom trgovačkom društvu ili spoji s drugim trgovačkim društvom. U tom slučaju, zadržavamo pravo dostave Vaših podataka kojima raspolažemo u našoj bazi korisnika tom drugom trgovačkom društvu ako ono: provodi svoje poslovanje u okviru istih ili sličnih djelatnosti, u cijelosti prihvaća primjenu ove Police privatnosti te pristaje biti pravni sljednik Put putujem d.o.o. u pogledu prikupljanja, čuvanja, korištenja i zaštite prikupljenih osobnih podataka putem Put putujem stranice.

Naša web stranica sadrži linkove na druge web stranice naših partnera i oglašivača te Polica privatnosti i zaštita osobnih podataka na njima mogu biti drugačije od ove Police privatnosti. Molimo Vas da se, ako pristupate tim stranicama, prije davanja osobnih podataka upoznate s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na tim stranicama budući da se ova Polica privatnosti primjenjuje samo na Put putujem stranici.

Odgovornosti

Put putujem d.o.o. poduzima sve dostupne mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog pristupanja Vašim osobnim podacima no ne može jamčiti da neki od podataka neće biti otkriveni slučajno. Stoga Put putujem d.o.o. do najveće zakonima dopuštene mjere isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama. Strogo su zabranjeni svi neovlašteni pokušaji izmjene podataka na Put putujem stranici.

Vaši komentari / kako nas kontaktirati

Korištenjem Put putujem stranice ustupate nam pravo pribavljanja i korištenja podataka, na način na koji je ovdje izneseno. Ako promijenimo neke uvjete naše Police privatnosti, na ovom ćemo mjestu te promjene objaviti, kako biste uvijek imali uvid u način korištenja povjerenih nam podataka.
Saznate li da linkovi na stranici vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti. Imate li dodatnih pitanja o našoj Polici privatnosti, molimo kontaktirajte nas.


Zaštita osobnih podataka

UVODNE ODREDBE

Put putujem turistička agencija d.o.o. pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojh klijenata, te vam želimo pružiti jasne, transparentne i što detaljnije informacije o obradi vaših osobnih podataka u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.)
Cilj ove politike je pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Put putujem turistička agencija d.o.o. prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju Put putujem partneri u ime i za potrebe Put putujem d.o.o.. Klijentom se smatra osoba koja je od Put putujem zatražila uslugu ili ponudu za uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Zakonita, poštena i transparentna obrada – Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.
Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka – Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.
Ograničenje količine podataka – Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.
Točnost podataka – Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.
Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka – Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.
Sigurnost osobnih podataka – Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka. U tome nam pomažu interne sigurnosne procedure.

PRAVA KLIJENATA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima – Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.
Pravo na ispravak i brisanje – Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Put putujem ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.
Pravo na ograničenje obrade – Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka.
Put putujem ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.
Pravo na prenosivost podataka – Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.
Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.
Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila – Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje podataka u poslovnicama – Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu. Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom.
Prikupljanje podataka putem weba – Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama.
Privola klijenta –Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice, izrade Vize…), broj kredine kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja. Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između Put putujem i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je Put putujem dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora – Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.
Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima – Ako je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.
Za interne potrebe – Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili Put putujem, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga Put putujem, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, istraživanja i analize tržišta itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Put putujem, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.
U svrhu ispunjenja zakonskih obveza – Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Put putujem je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Put putujem.

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom – Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu, apartmanu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.
Kada je korisnik dao privolu – Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.
Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače – Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo s prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu Put putujem po ugovoru sklopljenim s Put putujem, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje Put putujem.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

KONTAKT

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte info@putputujem.hr.
Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na adresu elektroničke pošte info@putputujem.hr.
Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i na prodajnom mjestu Put putujem. O mogućim izmjenama i dopunama Politike klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama.

U Zagrebu, 07.10.2020.
Put putujem turistička agencija d.o.o.